Thomas Road Clinic - Now Open

سلامت روانی

سلامت روانی به معنی مراقبت از ذهن خود است تا بتوانید از زندگی لذت ببرید و با چالش های روزمره زندگی کنار بیایید

برای همه ما مهم است که مراقب سلامت روان خود باشیم، همانطو یکه مراقب سلامت جسم و وجود خود هستیم. سلامت روان بر نحوه احساس، تفکر و عمل ما تأثیر می گذارد

:وقتی سلامت روانی ما خوب است، می توانیم
به گونه ای زنده گی کنید که ازآن لذت و احساس رضایت کنید
ایجاد و حفظ روابط با دیگران
با مشکلاتی که با آن مواجه هستیم کنار بیایید
بر استرس و غم خود غلبه کنیم
احساس امن و امنیت کنید

همانطور که ممکن از نظر جسمی ناخوش می شویم، یا یگان وقت متوجه می شویم که سلامت جسمانی ما چندان خوب نیست، ما می‌توانیم مشکلاتی را با سلامت روانی خود نیز تجربه کنیم

مبارزه با مشکلات سلامت روان نشانه ضعف یا چیزی نیست که از آن خجالت بکشید. این بخشی از عکس العمل انسان بودن است و ان چیزی است  که می تواند برای همه ما اتفاق بیفتد. درخواست کمک و حمایه اشکالی ندارد. ضرورت نیست که به تنهایی مبارزه کنید یا صبر کنید تا اوضاع واقعاً بد شود. جستجوی زودهنگام حمایه ممکن است به شما کمک کند زودتر احساس بهتری داشته باشید تا بتوانید زندگی دلخواه خود را داشته باشید.