Thomas Road Clinic - Now Open

داستان ها

آمدن به نیوزلند از کشوری دیگری می تواند فرصت های فوق العاده زیادی را به ارمغان بیاورد. همچنین چالش هایی را به همراه داشته باشد.

      .ما از کمیونیتی های  قومی که در نیوزیلند هستند پرسان کرد یم که با چه چالش‌هایی روبرو هستند، چگونه آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چه چیزی به آنها کمک کرد تا از آن عبور کنند. 

هویت و تعلق زیرنویس دری

تفاوت‌های فرهنگی زیرنویس دری

فشارهای تحصیلی و نژادپرستی زیرنویس دری

حرفه و دوستی‌ها زیرنویس دری

راه‌یابی در دو فرهنگ زیرنویس دری

رابطه‌ها و اعتماد به نفس زیرنویس دری

پذیرش هویت خود زیرنویس دری

یافتن کار زیرنویس دری

آگاهی از حقوق خود زیرنویس دری

موانع زبانی  زیرنویس دری

درخواست کمک عیب نیست شما میتوانید کمک بخواهید

.درخواست حمایت زمانی که اوضاع خوب نیست، نشانه قدرت است

.ضروردت نیست به تنهایی مبارزه کنید یا صبر کنید تا اوضاع واقعاً بد شود

.دریافت زودهنگام کمک و حمایه ممکن به شما کمک کند زودتر خوب شوید